Reglement Beschikbaarstelling Recreatiewoningen

A. ALGEMEEN

 1. Dit reglement is van gelijke toepassing op alle overeenkomsten betreffende beschikbaarstelling van de recreatiewoningen van de Stichting SBM (hierna te noemen 'de SBM').
 2. De recreatiewoning of het recreatieverblijf (hierna te noemen 'de woning') is eigendom van de SBM of is van derden ingehuurd. Tot de woning behoren tevens aanbouwen, bergruimten, tuinhuisjes e.d.
 3. Waar vermeld wordt 'bewoner', kan dit zowel bewoner als bewoonster zijn.
 4. Het beschikbaar stellen geschiedt voor recreatieve bewoning met een maximale huurperiode van twee aaneengesloten weken. Indien de aansluitende periode niet gereserveerd is, kan men maximaal een week bijboeken.
 5. Aanwijzingen, gebruiksvoorschriften en verplichtingen, vermeld in de aan de bewoner door de SBM verstrekte informatie en aanwezige informatie in de woning, dienen te worden gevolgd.
 6. Indien de woning een onderdeel is van een groter geheel, zoals een park, complex of een appartementengebouw, zijn de daar geldende huisregels aanvullend op het gestelde onder A.5 en van gelijke kracht.
 7. In de verstrekte informatie is voor iedere woning een beheerder (receptie park) of een contactpersoon ter plaatse vermeld. Alleen calamiteiten mogen hier direct gemeld worden en de daaruit voortkomende aanwijzingen dienen te worden gevolgd.

B. CONTROLE

 1. Controleren van de woning geschiedt bij aankomst en vertrek door de huurder.
 2. De woning wordt gecontroleerd op:
  • Reinheid;
  • Beschadigingen aan glas, houtwerk en draaiende delen;
  • Juiste werking van de tot de woning behorende installaties, zoals de centrale verwarming en warmwatervoorzieningen.
 3. De inventaris wordt gecontrolleerd op:
  • Volledigheid;
  • Beschadigingen en gebreken;
  • Reinheid;
  • Kleine beschadigingen als gevolg van normaal gebruik, zoals kleine krasjes, dofheid, en slijtage behoeven niet te worden vermeld.
 4. Onvolkomenheden worden gemeld aan het secretariaat via secretariaat@sbmvakanties.com

C. BEWONING

 1. Tijdens de verblijfs- c.q. huurperiode is de huurder volledig verantwoordelijk voor de woning en de inventaris. Dit houdt o.m. in:
  • het voor eigen rekening aanvullen, c.q. vervangen van huishoudelijke artikelen, die tijdens de verblijfsperiode beschadigen of breken,
  • beschadigingen of breuk van het servies en/of glaswerk tijdens uw verblijfsperiode bij terugkeer direct melden bij het secretariaat van de SBM, vanwaar het voor rekening van de huurder weer wordt aangevuld en/of vervangen.
 2. beschadigingen of het in ongerede raken van overige inventaris/inboedel of de opstal direct melden bij het secretariaat van de SBM. Aanvulling, c.q. vervanging van huishoudelijke artikelen uitsluitend door dezelfde soort, maat en type. Indien dit niet mogelijk blijkt, meldt u dit bij het secretariaat van de SBM. Van daaruit zal voor rekening van de huurder voor aanvulling of vervanging worden gezorgd.
 3. In geval van beschadiging of vermissing van de overige inventaris/inboedel wordt dit uitsluitend op aanwijzing van het secretariaat van de SBM hersteld of vervangen.
 4. Overdracht van gehele of gedeeltelijke verblijfs- c.q. huurperioden aan anderen is niet toegestaan.
 5. De woning mag niet door meer personen worden bewoond dan is aangegeven in de toegezonden informatie.
 6. Storingen aan installaties, lekkages, stormschade, ruitbreuk en overige calamiteiten dienen in eerste instantie direct aan de beheerder ter plaatse te worden gemeld. Daarna ook melden aan het secretariaat. Indien er geen beheerder ter plaatse is, dan aan het secretariaat van de SBM.
 7. De bewoner/ huurder zal de SBM op haar verzoek in de gelegenheid stellen de woning op technische en andere gebreken te controleren, alsook alle noodzakelijke onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan de woning gedogen.
 8. Bij afwezigheid en/of vertrek dient de woning goed afgesloten te worden.
 9. Aan het einde van de verblijfsperiode dient de woning en alles wat zich daarin bevindt schoon, compleet en in goede staat te worden achtergelaten en de sleutel te worden ingeleverd op het secretariaat/ receptie appartementencomplex. Het laten schoonmaken door derden ontslaat de huurder niet van zijn aansprakelijkheid. Indien de woning door derden wordt schoongemaakt, moet bij aankomst op juistheid gecheckt worden. Eventuele onjuistheden direct. melden bij secretariaat/ receptie.
 10. Onverminderd het hiervoor gestelde zal gebruik van de woning door de bewoner 'als een goed huisvader' dienen te geschieden.

D. RECHTEN EN PLICHTEN

 1. Indien de gegeven aanwijzingen, gebruiksvoorschriften en verplichtingen, zoals vermeld in de verstrekte informatie, de informatie in de woning, in het park of appartementengebouw en in dit reglement, niet of onvoldoende worden gevolgd door de bewoner/ huurder en/of medebewoners is het bestuur van de SBM gerechtigd tot het nemen van maatregelen.
 2. De huurder is aansprakelijk voor door zijn toedoen ontstane schade aan de woning en de in de recreatiewoning aanwezige inventaris/inboedel. Schade tijdens de bewoning ontstaan, wordt op kosten van de huurder hersteld. Huurder kan mogelijk zijn WA aanspreken.
 3. Indien onderdelen van de inventaris worden beschadigd, dient de huurder voor eigen rekening voor vervanging te zorgen (dezelfde soort en kwaliteit). Bent u daartoe niet meer in de gelegenheid, noteert u het dan op het retourformulier. Wij zorgen dan voor uw rekening voor vervanging.
 4. Alle (gevolg-)schaden en/of door de SBM te maken kosten voortvloeiend uit en verband houdend met het niet of onvoldoende volgen van de aanwijzingen, gebruiksvoorschriften en verplichtingen, c.q. het onjuist of ondeskundig bewonen van de woning, komen voor rekening van de bewoner.
 5. Voorts kan het bestuur van de SBM besluiten tot uitsluiting van de mogelijkheid tot reserveren van een woning uit het aanbod van de SBM voor een aaneengesloten periode van maximaal 3 jaar.
 6. Indien het bestuur van de SBM in principe besluit tot uitsluiting, zal de definitieve beslissing wat dat betreft eerst plaatsvinden, nadat de bewoner is gehoord. Indien de bewoner geen gevolg geeft aan deze uitnodiging zal het bestuur zelf beslissen.
 7. Beroep op een genomen besluit is niet mogelijk.

E. BESCHIKBAAR STELLEN AAN PERSONEEL (DOELGROEP)

Wie kan gebruik maken van de regeling?

 1. Personen die een arbeidsovereenkomst hebben met de Werkgevera)
 2. Personen die vanuit een dienstverband met de Werkgever “rechtstreeks” met pensioen gaan (of zijn gegaan).
 3. Personen die vanuit een dienstverband met de Rabo Vastgoedgroep of één van diens rechtsvoorgangers “rechtstreeks” met pensioen zijn gegaan.
 4. De weduwen en weduwnaars van de hiervoor genoemde doelgroepen.
 5. Flexibele arbeidskrachten die langer dan 6 maanden worden ingehuurd, tegen aangepaste voorwaardenb).
 6. Vrienden van SBMc).
 7. Degenen die bij uitzondering alsnog (tijdelijk) door het Bestuur van Stichting SBM tot de doelgroep worden benoemd (hardheidsclausule).

a) Met Werkgever wordt bedoeld BPD Europe BV, waaronder begrepen alle directe en indirecte Nederlandse en buitenlandse volledige dochters.. 

b) Flexibele arbeidskrachten kunnen vanaf drie weken voorafgaand aan de huuringangsdatum boeken.

c) Oud medewerkers van BPD Europe BV, alsmede de Rabo Vastgoedgroep (en diens rechtsvoorgangers) die - anders dan de in punt 2 en 3 genoemde personen - uit (actieve) dienst zijn getreden, kunnen tegen betaling van een vergoeding gebruik maken van de regeling. Daarnaast kunnen beheerders, coördinatoren, bestuursleden en leden van de Raad van Toezicht van SBM, die deze taak minimaal vier jaar hebben vervuld, zich kosteloos aanmelden voor de Vrienden van SBM.

Vanaf wanneer en hoe lang geldt de regeling?
Van de regeling kan gebruik worden gemaakt zodra en zolang men behoort tot een doelgroep.

Hoe om te gaan met niet-personeel?
De regeling is niet van toepassing op mensen die niet in de doelgroep worden benoemd. Uiteraard kunnen zij wel gebruik maken van een woning samen met iemand uit de doelgroep.

F. RESERVERINGSAANVRAAG VIA DE WEBSITE

 1. Reserveringen via de website worden direct per email bevestigd.
 2. In juli en augustus (hoogseizoen) zijn alleen boekingen per week mogelijk (vrij-vrij) met uitzondering van het appartement in Maastricht.
 3. Als het aantal personen wijzigt, zal dit verwerkt worden in de boeking.

G. OPTIONELE RESERVERING

 1. Het is mogelijk een optie te nemen op maximaal twee accommodaties of op twee verschillende periodes van één accommodatie. De optie is één week geldig.
 2. De bevestiging van de optionele reservering wordt direct per email verzonden.
 3. Binnen één week dient de medewerker via de website te laten weten of hij/zij de optie wil omzetten in een aanvraag. Als na één week niets met de optie is gedaan, vervalt de optionele reservering.
 4. Indien een andere medewerker voor dezelfde accommodatie in dezelfde periode wenst te reserveren, dan wordt zijn/haar optie in de wachtrij geplaatst.

H. BETALINGEN

 1. Betaling geschiedt door voldoening van de huursom uiterlijk drie maanden voor de aanvang van de huurperiode op een door de stichting aangeven betalingswijze.
 2. Bij een inschrijving binnen drie maanden vóór de aanvang van de periode moet direct het hele bedrag worden voldaan.

I. ANNULERING

 1. Bij annulering van de overeenkomst, om welke reden dan ook, is de huurder te allen tijde de volledige prijs aan SBM verschuldigd. De huurder wordt geadviseerd een annuleringsverzekering af te sluiten.
 2. Zodra een annulering door SBM is bevestigd zijn alle rechten van de huurder vervallen.
 3. Bij het voortijdig afbreken van de vakantie, om welke reden dan ook, vindt er geen terugbetaling plaats van het bedrag dat is betaald.

J. PROCEDURE RESERVERING RECREATIEWONINGEN BIJ GEDWONGEN ONTSLAG DOOR REORGANISATIE

 1. Indien een reservering al heeft plaatsgevonden kan de reservering gewoon doorgaan op de geldende condities.
 2. Indien men de reservering wil annuleren gelden de gestelde voorwaarden vermeld onder I.

K. SLOTBEPALINGEN

 1. Op iedere aanmelding voor het aangaan van een overeenkomst is dit reglement van toepassing.
 2. Dit reglement ligt tijdens kantooruren ter inzage op het secretariaat van de SBM en staat ook op de website van de SBM.
 3. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van het Bestuur van de Stichting SBM d.d. 08 oktober 2013.
 4. Artikel E mbt doelgroep is aangepast met vaststelling door Bestuur en Raad van Toezicht d.d. 18 november 2019