Disclaimer

Disclaimer en Privacy Statement
Door deze website te benaderen en/of de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de bezoeker en/of gebruiker zich akkoord met deze ‘disclaimer en privacy statement' en de daarin genoemde voorwaarden.

Verantwoordelijkheid
Deze website van Stichting SBM (hierna te noemen: SBM) wordt aan de bezoekers en gebruikers aangeboden door het bestuur van SBM. Het secretariaat van SBM treedt namens het bestuur van SBM als beheerder op van deze website.

Aansprakelijkheid
Alle informatie op deze website van SBM is met zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat informatie niet juist, onvolledig en/of niet actueel meer is. Noch het bestuur van SBM, noch het secretariaat van SBM zijn hiervoor aansprakelijk te stellen.

Rechten
Bezoekers en/of gebruikers van deze website van SBM kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op deze website aangeboden informatie. Op alle op deze website aanwezige informatie berust auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders aangegeven, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de teksten, geluiden, afbeeldingen, foto's, merken, logo's en andere materialen eigendom van of gelicencieerd aan SBM. Het is niet toegestaan materialen of een gedeelte van materialen van deze website te verveelvoudigen, verkopen, verhuren of op te slaan in gegevensbestanden zonder voorafgaande toestemming van SBM. Bepaalde hyperlinks op deze website brengen de bezoeker respectievelijk de gebruiker naar sites van derden, waarbij SBM geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de aldaar aangeboden informatie.

Verzameling gegevens
Tijdens het bezoek aan of gebruik van deze website kan SBM gegevens over de bezoeker en/of gebruiker verzamelen, zowel direct als indirect. SBM zal deze gegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit disclaimer en privacy statement omschreven doeleinden en zal alles in het werk stellen om de verzamelde gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Deze disclaimer en privacy statement bevat informatie over de doeleinden die SBM in verband met deze website nastreeft bij de verwerking van gegevens; over het gebruik van cookies en over de wijze waarop bezoekers of gebruikers hun rechten ten aanzien van de gegevens kunnen uitoefenen.

Doeleinden gegevensverwerking
SBM verzamelt en verwerkt gegevens over bezoekers en gebruikers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, alsook om internetstatistieken te ontwikkelen. De door bezoekers of gebruikers verstrekte, bezochte of verwerkte informatie kan worden gebruikt om zo nodig contact op te nemen met de bezoeker of gebruiker, bijvoorbeeld om hem of haar te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website, danwel om hem of haar diensten of producten te verstrekken.

Cookies op computers
SBM  kan informatie over het gebruik van deze website verzamelen en analyseren, met inbegrip van o.a. het aantal hits; het tijdstip van gebruik en/of verwerking van gegevens; de bezochte pagina's; de bezochte, gelinktewebsites; en de duur van de bezoekers- respectievelijk de gebruikerssessie(s). Deze gegevens kunnen onder meer worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat de server van SBM plaatst op de harde schijf van de computer die door de betrokken bezoeker of gebruiker wordt gebruikt.

Websites van derden
Deze disclaimer en privacy statement van SBM is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op het gebruik van deze website is het Nederlandse recht van toepassing. SBM zal waar mogelijk ‘alternatieve beslechting van geschillen' toepassen bij geschillen voortvloeiend uit een bezoek of gebruik van deze website. Indien ‘alternatieve beslechting van geschillen' niet (langer) mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.


Wijzigingen disclaimer en Privacy statement
SBM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer en privacy statement. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer en privacy statement geregeld te raadplegen.

© SBM juni 2021